Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+371 6480 7250,
+371 6480 7253,
kalsnava@madona.lv, kalsnavalv@inbox.lv
 
 

"Kaleidoskops"

30.11.2011

 Biedrība "Kaleidoskops"

 

B- bas „Kaleidoskopa”mērķi :
1. Veicināt sabiedrības aktivitāti izglītības, kultūras, tūrisma, vides aizsardzības jomā, kultūrizglītojošo, atpūtas un sporta pasākumu, izglītojošo un atpūtas nometņu, tālākizglītības kursu un nodarbību organizēšana.
2. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām, citām Latvijas un ārvalstu biedrībām un organizācijām.
3. Veicināt sociāli mazaizsargāto, personu ar speciālām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.
4. Veicināt brīvprātīgo kustības attīstību.
5. Piesaistīt finansējumu no vietējiem Latvijas un ES fondiem, fizisku un juridisku personu ziedojumus.

         B-bā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Priekšsēdētāja pieteicēja lūgumu izskatīs 2nedēļu laikā kopš iesniegšanas brīža un rakstveidā paziņos lēmumu iesniedzējam. Katrs b-bas biedrs var arī jebkurā laikā izstāties no b-bas, rakstveidā paziņojot par to.


Kalsnavas pagasta iedzīvotājus, mums (b-bai) AICINĀM:


1. Iesniegt rakstveidā dažādas idejas, lai uzlabotu sabiedrības sadzīves apstākļus;
2. Kā arī iestāties un ar savu aktīvu darbību stiprināt b-bas „Kaleidoskops” darbību.

Cerot uz Jūsu sapratni un sadarbību, un atbalstu
-ar cieņu B-bas „Kaleidoskops” priekšsēdētāja Lilita Derveniece: mob.telf. 26643530
                                                                                     e-pasts: lilitaderv@inbox.lv
B-bas ”Kaleidoskops ”juridiskā adrese: Rūpnīcas 14-2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pašvaldībā, Madonas novadā, LV-4860

 

 

 

2012.gada aktivitātes

"Eksotiskie ēdieni"-II daļa senlietu muzejā.

 15.augusts Senlietu muzejā pie Klušu ģimenes.

 

 

 

 

4.jūlijs "Salātu balle",siera griešanas rituāls.

 

 

 "Salātu balle"-lielā zemene

 

 

 

 

19.decembrī kūka Veco ļaužu pansionātam.