Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Biedrības

 

 

Biedrība "Kalsnavas jaunieši" 

 

Par mums informāciju meklē šeit:

 http://www.draugiem.lv/kalsnavasjauniesi/ 

 https://www.facebook.com/KalsnavasJauniesi/       
Biedrība "Kalsnavas jaunieši" formāli uzsāka savu darbību 2007.gada sākumā. Tā reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā 01.02.2007. Neformāli tā darbojas jau vairākus gadus. Laika gaitā izveidojies darboties gribošs un varošs pagasta iedzīvotāju kolektīvs, kura dalībnieki iesaistās Kalsnavas pagasta sabiedriskajā dzīvē. Dalībnieki biedrībā iesaistās brīvprātīgi, lai lietderīgi aizpildītu savu brīvo laiku, tās mērķis ir veicināt radošu iniciatīvu, atbalstot pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos sporta, izglītības, sociālās un kultūras aktivitātēs un viņu vidū popularizējot sportisku un radoši aktīvu dzīvesveidu. Viņu mērķis ir lietderīga brīvā laika pavadīšana (kas tagad ir arī biedrības galvenais mērķis), kā arī prieka un gandarījuma radīšana sev un citiem sabiedrības locekļiem, veicinot iniciatīvas, kas uzlabo ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstākļus Kalsnavas pagastā. 

 •  2016.gadā biedrība ieguvusi Sabiedriskā labuma statusu.

  Biedrība "Kalsnavas jaunieši"

  Reģ.Nr. 40008110830

  Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, LV-4860

  Kalsnavas pag., Madonas nov.

  Nor.konts: LV51UNLA0050009829428

  • kontaktinformācija-

   valdes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (26396210)
   ​izpilddirekotre Linda Ūdre-Rizga (tel.28628253)

Biedrības galvenie uzdevumi
1. akcentēt Kalsnavas pagasta ģimeņu ar bērniem nozīmi un lomu Latvijas Valsts attīstībā un demokratizācijas procesā;
2.veicināt Kalsnavas pagasta bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos, atbalstot izglītojošas aktivitātes un pasākumus,
3. organizēt dažādas aktivitātes, veselīgas atpūtas pasākumus ģimenēm ar bērniem; 
4.mazināt sociālo atstumtību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām Kalsnavas pagasta ģimenēm ar bērniem, ceļot  sociālo labklājības līmeni, piesaistot līdzekļus un palīdzību no ārpuses;
5.piesaistīt finansiālos, materiālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.

• DARBĪBAS JOMAS
Aktīvākie iedzīvotāji un dažāda līmeņa nozaru organizācijas tiek iesaistītas kopīgā procesā, lai spriestu par dzīves kvalitātes paaugstināšanas jautājumiem, risinātu sociālās problēmas, rūpētos par sakoptu sadzīves vidi un palielinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu lauku teritorijā. Darbs, kas veicina izglītošanu, sociālo jautājumu risināšanu, aktīvā dzīves veida popularizēšanu ģimenēs Kalsnavas pagastā, iesaistot attiecīgos speciālistus un līdzekļus. Organizācija nodarbojas ar pagasta iedzīvotāju piesaistīšanu dažādām sabiedriskajām aktivitātēm, piedalās kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, kā arī aktīvi domā par iespējām organizēti pavadīt brīvo laiku un piedāvāt arvien jaunas iespējas, sevišķu uzmanību savā darbībā pievēršot  ģimenēm un to bērniem, jauniešiem no sociālā riska grupām.
Darbs, ko biedrība „Kalsnavas jaunieši” ir uzņēmusies, ir interesants, atbildīgs, reizēm grūts, bet vienmēr saistošs. Redzot, ka aktivitātes tiek veiksmīgi īstenotas, tas dod pārliecību, ka ir jāturpina iesāktais darbs un arvien vairāk kaut kas jādara savā pagastā!

APSTIPRINĀTIE PROJEKTI
2007.gadā biedrība „Kalsnavas jaunieši” saņēmusi atbalstu projektu pieteikumiem:
1. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas– ”Velotrases ierīkošana Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā”.


2. LEADER + projektam ”Telpu remonts Kalsnavas pagasta jauniešu centram”.


3. LEADER + projektam "Kalsnavas jauniešu centra telpu iekārtošana".

 

2008.gadā:
4. VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" , Madonas novada fonds "Apzaļumošana pie pasta ēkas Jaunkalsnavā.


2011.gadā
5. 2011. gada augustā- ar biedrības „Kalsnavas jaunieši” līdzdalību un atbalstu no Lauku atbalsta dienesta realizēts projekts- „Florbola- hokeja laukuma un slidotavas izveide Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā”

6.2012.gadā realizēts projekts „Māmiņas un bērna labklājībai” īstenotās programmas „Palīdzēsim māmiņai III” ietvaros. Projekts īstenots ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu un to administrē Latvijas kopienu iniciatīvu fonds. Projekta rezultātā izveidots Māmiņu un bēbīšu centrs Jaunkalsnavā

7.2013.gadā realizēts biedrības "Labiedarbi" un SmsCredit finansētais ar Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu projekts "2013.gadā realizēts biedrības "Labiedarbi" un SmsCredit finansētais ar Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu projekts "2013.gadā realizēts biedrības "Labiedarbi" un SmsCredit finansētais ar Madonas novada pašvaldības līdzfinansējumu projekts " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība attīstās un pilnveidojas ar katru nākamo tās pastāvēšanas gadu. Tas tiek panākts trīs galvenajos veidos:
1.Jaunu biedru iesaistīšana un ievirzīšana biedrības aktivitātēs (gan ar idejām, gan praktisko darbu), tādā veidā nodrošinot darboties spējīgu un varošu kolektīvu ilgtermiņā;
2.Tiek izstrādāti un realizēti arvien jauni projekti (tajā skaitā ir plānots tuvākajā laikā realizēt vismaz vienu projektu biedrības kapacitātes celšanai), tādā veidā uzkrājot pieredzi un zināšanas šajā biedrībai nozīmīgajā attīstības virzienā;
3.Ļoti laba sadarbība ar pašvaldību (tajā skaitā telpu un zemes nomas līgumi, līdzfinansējumi projektiem, utt.), kas ir pamats ilgtspējīgai attīstībai, jo reģionālās nevalstiskās organizācijas, kuras nodarbojas ar sabiedriskā labuma aktivitātēm, praktiski nav iedomājama bez pašvaldības atbalsta.