Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
127831

KALSNAVAS PAGASTA PĀRVALDE AICINA UZ TIKŠANOS AIVIEKSTES IEDZĪVOTĀJUS! 

Laiks: š.g. 28.februārī plkst.17.30 Aiviekstes MFc telpās (Aiviekstes māja 12).

Tikšanās mērķis:

 • noskaidrot iedzīvotāju viedokli, par pašvaldības zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70620120097 iznomāšanas iespēju. Informāciju skatīt zemāk
 • informēt iedzīvotājus par aktualitātēm pagastā, plānotajiem darbiem;
 • uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus
 • Ar iedzīvotājiem tiksies: pārvaldes vadītājs A.Portnovs, ĪUN vadītājs A.Bieriņš, MFC vadītāja M.Zeltiņa, bibliotēkas vadītāja I.Puzāne, sporta organizators M.Mažajeva, Madonas novada pašvaldības Nekustamās īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas pārstāvis.

  Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, gan piedaloties sapulcē, gan uzdot sev interesējošos jautājumus.

  Vienlaikus aicinām jautājumus iesūtīt jau iepriekš uz e-pastu kalsnava@madona.lv., līdz 17.februārim.

   

  Īpašuma ,,Pīlādži”, zemes vienība “Bez adreses” ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0097 Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, iznomāšana

  Zemesgabals: iznomājamā platība 2,11 ha

  Nekustamā īpašuma sastāvs: sastāv no  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0097

  Statuss: Pašvaldībai piederoša zeme

   Lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

  Apgrūtinājumi:

   - bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu.

   - ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu.

  - aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija.

  - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu

  kanalizāciju.

   - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts reģionālajiem autoceļiem.

   - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju.

   - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā.

   - aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā.

   - aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu

  kanalizāciju.

   

  Nekustamā īpašuma nomas maksa EUR 156,00 (viens simts piecdesmit seši eiro, 00 centi) gadā. Nekustamā īpašuma nomas maksa noteikta pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 20.04.2021. lēmumu Nr.156 (protokols Nr.9,16.p.) “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”. 

  Nomas maksa norādīta bez pievienotās vērtības nodokļa.

  Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība

  Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole un to izsludinās atsevišķi
   
        Atpakaļ