Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Daba, teritorija

Daba, teritorija

Kalsnava bijusi zināma jau 14. gadsimtā. Kalsnavas novadā valdījis gan Rīgas bīskaps, gan zviedri, gan krievi; ilgāku laiku te saimniekojusi Kālenu un Brimmeru dzimta.

Bijušie nosaukumi: vāciski – Kalzenau; krieviski – Kaļcenovskaja. Padomju varas gados pagasta teritorijā tika izveidoti vairāki ciemi – Jaunkalsnava, Veckalsnava un Jāņukalns, vēlāk Aiviekstes ciems. 1990. gadā tika atjaunotas Kalsnavas pagasta robežas. Pagasta pārvalde -Jaunkalsnavā, Pārupes – 2.

Platība 14 715,2 ha, meži aizņem 7233,3 ha, pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Kalsnavas pagasta platība bija 17 800 ha.Zemes vidējā kadastrālā vērtība 121 Ls/ha.

Kalsnavas pagasta liela daļa atrodas Vidzemes augstienes gleznainajā Vestienas paugurainē, DA stūris iesniedzas Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenumā. Augstākais kalns- Lidneskalns(239.2 m vjl.) atrodas pašos pagasta Z. Arī pārējie augstākie pauguri (188.3 m vjl., 187.8 m vjl., 184.7 m vjl.) ir pagasta Z daļā. Pagasta DA malā tek Aiviekste, tās pietekas veido plašu un sazarotu upju tīklu. Lielākās Aiviekstes pietekas: Arona un Veseta. Aronas daudzie līkumi un apaugušie krasti veido savdabīgas ainavas. Lielākās Aronas pietekas pag. teritorijā – Bērzaune ar Taleju. Veseta tek pagasta D, uzņemot Savīti un Antonīcu, lejpus Vesetniekiem- 15 km garumā tā pilnībā pārrakta. Lielākais ezers- Kalsnavas ez.( pl.23.4 ha, vid.dziļ. 5.1 m, liel.dz.- 13.8m). 50% pag. platības aizņem meži, lieli mežu masīvi ir pagasta D daļā Vesetas apvidū. D un DA daļā vairāki nelieli purviņi: zemais Tutenu ( pl.83 ha) un Dobuļu ( 28 ha) purvs, Siena, Rāvas, Kuces, Ķušu purvs. Jaunkalsnavas grants un smilts atradnes rekultivētā karjera R nomalē1985.g. izpētīta Aroniešu I grants un smilts atradne. Tās krājumi 585 tk m3, derīgā slāņa biezums 6,8 m, segkārta 0,54 m.

Pagastu šķērso 1.šķ. autoceļi Pļaviņas – Madona-Gulbene (P37), Jaunkalsnava- Lubāna (P82) , 2.šķiras autoceļi Jāņukalns- Jaunkalsnava (V879), pievedceļš Jaunkalsnavai (V878), Sausnēja- Sidrabiņi( V886), spirta rūpnīca- Aronieši(V897), Jāņukalns- Veckalsnava (V898), Koknese- Odziena – Jāņukalns- Bērzaune (V915), dzelzsceļa līnija Pļaviņas – Gulbene (st. Jaunkalsnava un Kalsnava) un tās atzars uz Vesetas grants karjeru.

 ARONA

AIVIEKSTE

 ARONA

 ARONA

 TALEJA