Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
119603

IZSOLEPaziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Taurupes”, Kalsnavas  pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi 

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Meža Taurupes”, Kalsnavas  pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7062 003 0122). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620030111) – 0,3533 ha platībā un zemes vienības (kadastra apzīmējums 70620050172) – 0,5992 ha platībā. Zemes gabaliem ir starpgabala statuss.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1500,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 150,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Meža Taurupes”, Kalsnavas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 28.janvārī plkst.15:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2022.gada 27.janvārim plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabalu starpgabalu pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.madona.lv, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Kalsnavas pagasta mājaslapā www.kalsnava.lv, Kalsnavas pagasta pārvaldes telpās (Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts) darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-16.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. A. Portnovu, tālr. 20374568.

IZSOLES NOTEIKUMI: /docs/1216/Izsoles_noteikumi_MeTaurupes.doc
 
      Atpakaļ