Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
131951

IZSOLE!Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma

 Dzelzceļa iela 1-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,

izsoli

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dzelzceļa iela 1-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0333). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 47,8 kv.m. platībā (kopīpašuma 4780/15920 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70620110353001) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110353).

Izsoles sākotnējā cena –  1500,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 150,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Dzelzceļa iela 1-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, viena mēneša laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā, atņemot iemaksāto drošības naudas summu.

Izsole notiks 2024. gada 31. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (2. stāvs “Sēžu zāle”).

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 30. maijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma

 Dzelzceļa iela 1-3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,

izsoli

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dzelzceļa iela 1-3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0335). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 48,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 4870/15920 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 70620110353001) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110353).

Izsoles sākotnējā cena –  1400,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 140,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Dzelzceļa iela 1-3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, viena mēneša laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā, atņemot iemaksāto drošības naudas summu.

Izsole notiks 2024. gada 31. maijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (2. stāvs “Sēžu zāle”).

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 30. maijam plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju A. Portnovu, tālr. 20374568.
 
      Atpakaļ