Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
112374

Zemes iznomāšanaPaziņojums par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 70620110338 Kalsnavas pagastā,  Madonas novadā iznomāšanu

 

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv, sadaļā “Meklēt zemes vienības” ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Kalsnavas pagasta pārvalde iznomā zemes vienību (strapgabalu) ar kadastra apzīmējumu 70620110338  Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 0,9 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Zemes vienības nomas maksa tiks aprēķināta, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 350  Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu  p.30.1( nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 28,00 euro)

 Papildus nomas maksai jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un nekustamā īpašuma nodoklis

Uz zemes nomu var pretendēt pieguļošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70620110231; 70620110443; 70620110033; 70620110275 un 70620110325 zemes īpašnieki.

Pieteikumus iesūtīt elektroniski uz  e-adresi kalsnava@madona.lv  2020.gada 17.jūlija  līdz 2020. gada 24.jūlijam.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi.

Papildus informācija, zvanot Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam Artim Mūrmanim 20371517 mob. tālr.  vai nekustamā īpašuma speciālistei Irēnai Pretkalniņai  mob. tālr. 22317193
 
      Atpakaļ