Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
131119

Izsole 

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma

Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava,

Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0383). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 46,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 467/3518 domājamās daļas no būvēm (kadastra apzīmējums 70620110354001, 70620110354002, 70620110354003, 70620110354004, 70620110354005, 70620110354007, 70620110354008) un zemes (kadastra apzīmējums 70620110354).

Izsoles sākotnējā cena –  900,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 90,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā pirkuma samaksa 100 % apmērā, atņemot iemaksāto drošības naudas summu. 

Izsole notiks 2024. gada 1. martā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 29. februārim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu pa tel. Nr. 20374568.
 
      Atpakaļ