Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Iepirkumi

  

              

PRESES RELĪZE                                                                2015.GADA 25.JŪNIJĀ

Finansējuma saņēmējs SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, Reģ.Nr. LV45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, 

paziņo, ka projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ir pabeigts.

Būvdarbi veikti:

=    pamatojoties uz būvatļauju Nr.104/214, ko 22.09.2014. izsniegusi Madonas novada pašvaldības būvvalde.

=    Būvniecība sākta 29.09.2014.

=    Būvniecība pabeigta 21.05.2015.

=    Inženierbūve atbilst būvprojektam, ko izstrādājusi SIA „Ekolat”, reģ.Nr.41503009958, būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.2640-R, visas izmaiņas un atkāpes no būvprojekta ir saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā.

=    Inženierbūves tehniski ekonomiskie rādītāji:

Ārējie inženiertīkli ūdensvads/ kanalizācija

Trases kopgarums (apakšzemes daļa) 1949,5/ 1628,5 m

=    Inženiertīklu tehniskais raksturojums:

Līnijveida inženierbūves lietošanas veids

Konstrukciju materiāls

Šķērsgriezums (mm)

Daudzums (m)

Ūdens apgādes tīkli

Polietilēns PE

110

22,5

Polietilēns PE

75

360

Polietilēns PE

63

1416

Polietilēns PE

50

15

Polietilēns PE

40

19

Polietilēns PE

32

117

Kanalizācijas tīkli

Polipropilēns PP

250

1008

Polietilēns PE

250

147

Polietilēns PE

225

39

Polipropilēns PP

160

38

Polietilēns PE

160

54

Kanalizācijas spiedvads

Polietilēns PE

75

342,5

= Būvniecības kopējās izmaksas 368700 EUR.

= Inženiertīkli un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijā.

= Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas izbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas.

= Veikta teritorijas apzaļumošana.

= Būvdarbu defektus, kas atklāsies 3 gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, galvenais būvdarbu veicējs SIA „ĢL Konsultants” novērsīs par saviem līdzekļiem.

Projekta kopīgās izmaksas 418545,90 EUR (ES finansējums 355764,01 EUR, privātais finansējums- 62781,89 EUR.

 

Informatīvs paziņojums

Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ. Nr. 45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros

informē par plānotajām

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā ID Nr. KKU 9/2014 ERAF aktivitātēm:

1.      Izstrādāt tehniski- ekonomisko pamatojumu;

2.      Izstrādāt tehnisko projektu un veikt autoruzraudzību;

3.      Izsludināt iepirkumu par  būvdarbiem:

=          Izbūvēt ūdens rezervuāru ar divām pacēluma sūkņu stacijām, ar ģeneratoru jauda- 206,4 kW (1 gab.);

=         Rekonstruēt ūdensvadu (871 m);

=         Izbūvēt jaunu ūdensvadu (1045 m);

=         Izbūvēt 2 gab. KSS ar ģeneratoru, jauda 6,01kW;

=         Izbūvēt kanalizācijas spiedvadu (332 m);

=         Izbūvēt  kanalizācijas kolektoru (1261 m);

4.      Noslēgt līgumus ar būvuzraugu un autoruzraugu.

Uz 2014.gada 21.novembri sasniegtie rezultāti:

1.      Izstrādāts tehniski- ekonomiskais pamatojums;

2.      Izstrādāts tehniskais projekts;

3.      Noslēgti līgumi ar būvnieku, būvuzraugu un autoruzraugu;

4.      Izbūvēti pamati ūdens rezervuāriem un kanalizācijas sūkņu stacijām;

5.      Rekonstruēts ūdensvads:

a.       Rūpnīcas ielā OD63 116m;

6.      Izbūvēts jauns ūdensvads:

a.     Upes ielā un Pārupes ielā  – OD32 18m, OD63 351m, OD75 121m

7.      Izbūvēts kanalizācijas spiedvads:

a.        Upes ielā -OD75 146m;

8.      Izbūvēts kanalizācijas kolektors:

a.       Pārupes ielā OD 250 304m,

b.      Rūpnīcas ielā OD250 123m

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ. Nr. 45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros paziņo, ka iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” ID KKU 9/2014 ERAF rezultātā, kur iepirkuma priekšmets ir Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu uzraudzība un inženiera pakalpojumu sniegšana būvdarbu līgumam „Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā”, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „Firma L4” (Reģ Nr.40003236001). 

Iepirkuma līguma summa bez PVN ir 22 200 EUR

Lēmuma pieņemšanas datums: 2014. gada 18.augusts

 

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 

04.08.2014.

Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ. Nr. 45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros paziņo, ka iepirkuma procedūras „Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā ID Nr. KKU 9/2014 ERAF rezultātā, kur iepirkuma priekšmets ir „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, tīrā ūdens rezervuāra izbūve un esošās ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Torņa ielā saskaņā ar Tehnisko projektu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „ĢL Konsultants” Reģ. Nr. 40103242818 ar piedāvāto līguma summu bez PVN 383 206, 64 EUR.

Lēmuma pieņemšanas datums: 2014. gada 31. jūlijs (atkārtoti).

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ. Nr. 45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros paziņo, ka iepirkuma procedūras „Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā ID Nr. KKU 9/2014 ERAF rezultātā, kur iepirkuma priekšmets ir „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, tīrā ūdens rezervuāra izbūve un esošās ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Torņa ielā saskaņā ar Tehnisko projektu, tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „Rubate” Reģ. Nr. 40003291605. Iepirkuma līguma summa bez PVN ir 412 861,55 euro.

Lēmuma pieņemšanas datums: 2014. gada 10. maijs.

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru
11.04.2014.


Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ.Nr. LV45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros
 izsludina iepirkuma procedūru „Būvuzraudzības pakalpojumi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” (ID Nr. KKU 9/2014 ERAF).


Iepirkuma priekšmets ir „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, tīrā ūdens rezervuāra izbūve un esošās ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Torņa ielā, saskaņā ar Tehnisko projektu.

Ar nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.kalsnava.lv.

Jautājumus par nolikumu un iepirkuma līguma veidni var sūtīt:
Vija Kučinska, mob. tel.29267824, 29267824, Fakss 64807692, E -pasts: siakalsnava@inbox.lv

buvuzraudz.nolikums iepirkumam.docxPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 28.aprīlis  līdz plkst. 11:00.

 

 

 


Paziņojums par iepirkuma procedūru
04.02.2014.
Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ.Nr. LV45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros
 izsludina iepirkuma procedūru „Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā ID Nr. KKU 9/2014 ERAF.
Iepirkuma priekšmets ir „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, tīrā ūdens rezervuāra izbūve un esošās ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Torņa ielā saskaņā ar Tehnisko projektu.
Ar nolikumu un pielikumiem var iepazīties un tie lejupielādējami interneta vietnē:

http://failiem.lv/u/neckefb


Jautājumus par nolikumu un iepirkuma līguma veidni var sūtīt:

Vija Kučinska, Fakss 64807692, mob. tel.20371517, 20371517, E-pasts: siakalsnava@inbox.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 12. marts  līdz plkst. 11:00.

jautajumi-atbildes1.doc

jautajumi-atbildes2.doc

jautajumi-atbildes3.doc 

jautajumi-atbildes 4.doc 

jautajumi-atbildes 5.doc 

UKT-282.pdf


 

 ATKLĀTS KONKURSS

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Draudzības ielā 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.Madonas nov., vienkāršota renovācija

Nolikums Draudzbas iel.doc 

Tehn.apsekosana.PDF 

graf.d.1.zip

graf.d.2.zip 

BK-1.pdf

BK-2.pdf

BK-3.pdf

BK-4.pdf

 

 

 


  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vesetas ielā 18, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.Madonas nov., vienkāršotā renovācija

Nolikums Vesetas iel.doc 

1.dala.rar 

novietne.pdf

pagrabs.pdf

siltumtrase.pdf

specifikcija.pdf

veset esosas fas.pdf

vesetas tehn.pdf

 

 


  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aiviekstes māja 27, Aiviekstē, Kalsnavas pag.Madonas nov., vienkāršota renovācija

 

līgums ar būvnieku/27.doc 

 Nolikums.doc1.

Apkures pr.AIV 27maja.pdf 

projekts AIV 27.rar 

 Gala_zinojums1.doc 

1.Aiviekstes.jautajumi-atbildes.doc 

2.Aiviekstes.jautajumi-atbildes.doc 

 

 

 

 

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.Madonas nov., vienkāršota renovācija

Nolikums Kalna 1-2013.doc 

1.Kalna iel.jaut.-atb..doc 

2.Kalna iel.jaut.-atb..doc 

Tehn.projekts.pdf 

AR daļa: AR_1_M500_A3.pdf

AR_2_M150_A2.pdf 

AR_3_M150_A2.pdf 

AR_4_M150_A2.pdf 

AR_5_M150_A2.pdf 

AR_6_M100_A3.pdf 

 AR_7_M10_A3.pdf 

AR_8_M10_A3.pdf 

AR_9_M10_A3.pdf 

AR_10_M5_A3.pdf 

AR_11_M5_A3.pdf 

AR_12_M10_A3.pdf 

AR_13_M10_A3.pdf 

AR_14_M10_A3.pdf 

AR_15_M50_A3.pdf 

AR_16_M50_A3.pdf 

AR_17_M100_A3.pdf 

DOP_1_M500_A3.pdf 

 

 

  • Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Cerinu iel.Nolikums.doc 

File.PDF 

Līgums ar buvniekuc.doc

/docs/1216/Vienosanas pie buvdarbu liguma.PDF 

/docs/1216/Kopsavilkums pie vienosanas.PDF 

 

 

 

 

  • Daudzdzīvokļu mājas "Aiviekstes māja 32", Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

 NOLIK.doc

LĒMUMS.doc

Līgums ar buvnieku.doc 

 

 

 

  • Identifikācijas Nr. KKU 2013/3­ ERAF

Eiropas Savienības fondu projekta Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/042

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Skatīt šeit:NOLIKUMS ar labojumiem 3.doc

JAUTĀJUMI -ATB..doc 

2JAUT.-ATB..doc 

3JAUT.-ATB..doc 

4JAUT.-ATB..doc 

Gala_zinojums.doc 

buvdarbu ligums.doc  

PAZIŅOJUMS

Sakarā ar būtiskām izmaiņām Publisko iepirkumu likumā, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS līdz 2013.gada 19.augustam plkst.10.00.

Nolikuma grozījumi tuvākajā laikā tiks ievietoti mājas lapā www.kalsnava.lv.

 

 

You'll need Skype CreditFree via Skype